Archive for กรอบแนวคิดของโครงการ

นักสำรวจแห่งท้องทุ่ง:Green Young Investigator

นักสำรวจแห่งท้องทุ่ง:Green Young Investigator

กรอบแนวคิดในการดำเนินโครงการนักสำรวจแห่งท้องทุ่ง

โครงการสำรวจแห่งท้องทุ่ง ก่อตั้งขึ้นด้วความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด และ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร WWF ประเทศไทย และ หน่วยงานร่วมสนับสนุน อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. ส่งเสริมและผลักดันให้โรงเรียน และเยาวชนในพื้นที่ราบล่มภาคกลาง ได้แก่ พื้นที่ 6 จังหวัดภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครนายกและนนทบุรี ได้ สร้างกระบวนการเรียนรู้จากความคิดง่ายๆ พื้นฐานที่สุด คือรู้จักตนเองและชุมชน ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยบ่มเพาะจิตสำนึก และความตระหนักในคุณค่าของที่ราบลุ่มภาคกลาง
  2. เพื่อธำรงรักษาความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ และสามารถสืบทอดให้ชุมชน นำมาใช้ประโยชน์ได้ตามสภาพภูมิสังคมอย่างเป็นรูปธรรมด้วยกิจกรรมที่เชื่อม โยง และเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และมีการขยาย เครือข่ายการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง ต่อเนื่อง
  3. ส่งเสริมกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียน ภาคส่วนการศึกษา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร ที่ได้พัฒนาโครงการร่วมกันในการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และรูปแบบการเกษตรกรรมในท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องถึงการแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในอนาคต
  4. พัฒนากระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ ความเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และทักษะในการแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาเยาวชนกลุ่มเป้าหมายโครงการให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่และผู้นำที่มี ประสิทธิภาพ

โครงการนักสำรวจแห่งท้องทุ่ง  มีระยะเวลาการดำเนินโครงการระหว่างเดือนมีนาคม 2552-มกราคม 2553 เป็นโครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องราวของธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  โดยมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ ได้ออกไปศึกษาธรรมชาติรอบๆ ตัว ทั้งในโรงเรียน  ภายในชุมชนท้องถิ่น  เน้นกิจกรรมที่นักเรียนสามารถดำเนินการเองได้  ภายใต้การสนับสนุนจากโรงเรียนและครูพี่เลี้ยง  โดยมีกระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน คือ

  1. การค้นหา
  2. การสำรวจ
  3. การอนุรักษ์
  4. การแบ่งปันหรือเผยแพร่
ซึ่งทั้ง 4 ขั้นตอนนี้ จะช่วยเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้สำรวจ  เรียนรู้และใกล้ชิดธรรมชาติ  อันจะช่วยพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเรียนรู้   เพื่อเข้าใจและตระหนักในความสำคัญ  และรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมสำรวจเพื่อดูแลรักษาพื้นที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่นของตนเอง

(ที่มา http://www.wwf.or.th/what_we_do/environmental_education/history_of_naec/0359/)

Advertisements

Leave a comment »